All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Mesaj al autorului: O revoluţie spirituală

 11. 07. 2012

Gabriel Baicu

                 

Cum putem să schimbăm ceva în România?

 

Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. Aceste persoane mai sunt convinse că închinarea la Dumnezeu, în faţa icoanelor, sau a statuilor, care îl reprezintă pe Isus (Iisus), înseamnă idolatrie şi că deci se impune cu necesitate ca orice credincios să renunţe la acest obicei ‚greşit’. Aceste argumente par a fi extrem de convingătoare în faţa unor persoane ne pregătite din punct de vedere teologic şi aceste persoane sfârşesc prin a fi ‚mutate’ dintr-o instituţie bisericească în altă instituţie bisericească, fără ca mare lucru să se întâmple. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o instituţie bisericească, sau alta, este o realitate spirituală, care se situează în interiorul fiinţelor umane, acolo unde locuieşte Dumnezeu. „Drept răspuns, Isus (Iisus) i-a zis: <<Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el>>.” (Ioan 14; 23) Toţi aceia în care locuieşte Dumnezeu reprezintă Biserica Sa, indiferent de confesiunea creştină de care aceştia aparţin sau nu. Aceia care condiţionează apartenenţa oamenilor de apartenenţa la o Biserică instituţională sau alta fac o politică proprie, în direcţia protejării propriilor lor interese.

Ar fi ideal să se înceteze cu manipularea conştiinţelor, să se oprească a se abuza de ne ştiinţa oamenilor, în probleme de doctrine şi dogme creştine şi este timpul să facem singurul lucru pe care ne este dat să îl facem şi care reprezintă misiunea primită de la Isus (Iisus) Cristos. Această misiune înseamnă de a îi aduce pe oameni la El, nu la o instituţie bisericească sau alta. Teologii nu se înţeleg între ei, se ceartă de 2000 de ani încoace şi fac tot posibilul să atragă întreaga lumea în aceste dispute. Cine are dreptate? Este foarte greu de stabilit întrucât la mijloc sunt păreri parţiale în confruntare cu alte păreri parţiale. Instaurarea prin tradiţie a unor opinii greşite nu înseamnă că acestea devin corecte. Toate Bisericile instituţionale şi-au format tradiţii, adică reguli fixe, doctrine şi dogme, la care membrii lor trebuie să se supună. În realitate nu trebuie să ne supunem decât lui Dumnezeu, pentru că El ne iubeşte. Bisericile instituţionale nu ne iubesc, ne manipulează, se servesc de noi şi îşi promovează propriile interese. Orice organizaţie profită în primul rând organizatorilor.

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o organizaţie cu caracter religios, sau o instituţie bisericească, este Templul spiritual al lui Cristos. „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3; 16) Duhul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu locuieşte în clădiri făcute de mâini omeneşti, oricât de impunătoare ar fi acestea. „Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (Faptele Apostolilor 17; 24-25) Bisericile instituţionale sunt multe dar adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură. Aceasta este o Biserică invizibilă din punct de vedere instituţional, fără clădiri, fără funcţionari religioşi, fără conturi bancare şi care se află în interiorul Creştinilor născuţi din nou şi care, la rândul lor se află în această Biserică, prin aceea că se află în Cristos şi că toţi, fără excepţie sunt conduşi de acelaşi Spirit, adică de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu, care este Unul singur şi una cu Dumnezeu, formând un singur Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, locuieşte în toţi Creştinii născuţi din nou, toţi împreună formează o singură Biserică Spirituală Unică, care este cu totul altceva decât multitudinea de Biserici instituţionale.  

Problema adevărată a Creştinilor Ortodocşi, sau Romano Catolici, Greco Catolici, Protestanţi, Reformaţi, Neo-protestanţi, etc., este renaşterea lor spirituală şi îmbrăcarea lor cu puterea venită de la Dumnezeu. Isus (Iisus) a spus că nimeni nu poate vedea Împărăţia Cerurilor dacă nu se naşte din nou. (Ioan 3; 3) A repetat acest lucru, subliniindu-i în felul acesta importanţa, atunci când a spus că „...dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre În Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3; 5) În Ioan 3; cu 6 ni se spune că „Ce născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh este Duh.” Creştinii au nevoie să se nască, a doua oară, din Duh, adică din Dumnezeu, căci numai în felul acesta ei pot devenii copii ai Lui. Creştinii Ortodocşi, ca şi toţi ceilalţi Creştini, au această nevoie, dacă cu adevărat ei speră la mântuire, adică la un viitor în Împărăţia Cerurilor. Nu este nevoie să îi întrebe pe preoţii, care o să îi înconjoare cu explicaţii prin care vor dilua la maximum răspunsul, în baza doctrinelor, propriilor lor instituţii bisericeşti. Este de ajuns să citească Biblia, evanghelia după Ioan, la capitolul 3 şi după aceea, dacă vor, pot să îi întrebe şi pe preoţi. Dacă răspunsul primit este că această naştere din nou nu este pentru toată lumea, atunci trebuie să ştie că au fost induşi în eroare, din considerente de politică instituţională.

„Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24; 49)

Cei care sunt cu adevărat interesaţi de mântuirea celor din jurul lor ar trebui să lase la o parte încercarea de a îi convinge pe alţii că teologia lor este greşită, mai ales că pentru a face teologie comparată este nevoie de foarte multe studii şi ar trebui să invite pe toţi Creştinii să se roage pentru primirea puterii de sus, adică a Darurilor şi roadelor Duhului Sfânt. (Faptele Apostolilor 10; 45) Împărăţia lui Dumnezeu stă în putere şi de aceea le propun confraţilor mei creştini să lase pentru moment teologia empirică, atât de mult practicată de foarte multă lume şi să se ocupe de aspectul de putere, deoarece mai întâi vine legătura personală cu Dumnezeu şi după aceea vin toate celelalte. Adevărata Biserică a lui Cristos este formată din toţi aceia care se află într-o legătură personală cu El, care au fost regeneraţi spiritual, adică născuţi din nou şi al căror nume este înscris în Cartea vieţii, încă înainte de întemeierea lumii. Această Biserică este o realitate spirituală şi nu instituţională şi membrii ei se află într-o unitate perfectă, aşa cu a dorit Isus (Iisus) şi a exprimat în rugăciunea Sa. (Ioan 17; 21-22) Nu este nevoie ca cineva să fie botezat mai întâi în apă la maturitate, sau să iasă dintr-o confesiune creştină şi să intre în alta şi numai după aceea să poată să primească puterea Duhului Sfânt. Aceasta este o învăţătură greşită, concepută pentru a servi o instituţie bisericească, care să promoveze interesele celor care o conduc.

Imaginaţi-vă ce schimbare radicală se va produce în România dacă milioanelor de Creştini Ortodocşi, Romano Catolici, sau Greco Catolici, etc., vor avea deschisă calea către a fi îmbrăcaţi, în mod personal, cu puterea lui Dumnezeu, dacă aceşti Creştini vor beneficia de darurile şi roadele Duhului Sfânt. Nu trebuie decât ca aceşti Creştini să fie chemaţi la o astfel de lucrare şi mulţi vor venii bucuroşi. Nu trebuie ca Bisericile lor instituţionale să se simtă în pericol şi să încerce să oprească această acţiune, deoarece această chemare nu este îndreptată împotriva nici unei Biserici instituţionale, este făcută pentru beneficiul veşnic al oricărui om. Dacă vrem să schimbă ceva fundamental în România, aceasta este modalitatea de a o face, aceasta este calea către Miracol.

    Elemente de detaliu, cu caracter teologic, care ne arată relativitatea oricărei teologii, se găsesc în cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională,” care se poate descărca liber.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Reforma din zilele noastre

      

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Biserica

      

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

      

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Adunările creștine

   

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Botezul în apă și nașterea din nou

      

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Cercetați Scripturile

      

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Credința personală

      

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Doctrine și cunoaștere

      

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

      

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Imperialismul spiritual

      

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Jertfa lui Isus (Iisus)

      

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor

      

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Natura lui Dumnezeu

      

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă,...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Pescar de oameni

      

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more