All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Adventiştii de ziua a 7 a şi miezul doctrinei lor

 01. 12. 2012

Gabriel Baicu

        

      

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare. Ei au dezbătut mult această problemă şi alte elemente ale tradiţiei iudaice, stare de fapt care se reflectă în scrierile apostolului Pavel. Primele scrieri ale N.T. sunt cele ale lui Pavel şi acestea sunt axate în principal pe respingerea tradiţiilor, obiceiurilor şi a Legii iudaice, atât a Legii ceremoniale, dar şi al cadrului formal, în care era exprimată Legea morală. Pavel respinge ca fiind obligatorie pentru Creştini ideea ţinerii oricărei zile, deci şi a zilei de sabat săptămânal, pe care o consideră a fi doar o umbră a lucrurilor viitoare, adică un simbol care arăta către Cristos.

Pavel ne spune că nici o zi nu este obligatorie, pentru a fi ţinută. Cine ţine o zi, pentru Domnul o ţine, cine nu ţine o zi, tot pentru Domnul nu o ţine, fiecare să fie pe deplin încredinţat în cugetul său. (Romani 14; 5) Eu sunt încredinţat că nu trebuie ţinută nici o zi; dacă altcineva este încredinţat că trebuie ţinută, nu o să îl judec pentru aceasta şi nu o să îl declar „satanist,” aşa cum procedează Adventiştii de ziua a 7 a, cu cei care cred că nu trebuie ţinută sâmbăta, ca şi zi de odihnă. Cât priveşte alimentaţia, carnea, în general şi carnea de porc, în special, nu sunt sănătoase pentru alimentaţie şi ar fi bine, după părerea mea, să fie evitate. Câteodată însă, în anumite condiţii ele nu pot fi evitate şi a impune restricţii alimentare pentru Creştini, pentru motive religioase, mi se pare a fi profund greşit. Dietele alimentare nu pot fi impuse ca o condiţionare a credinţei. Nici Musulmanii nu mânîncă carne de porc, face acest lucru din religia lor, o religie întru totul corectă? După părerea multora acesta nu este un element suficient pentru evaluarea unei religii. Eu sunt deplin convins că nu trebuie ţinut sabatul, ca şi zi de odihnă, în ziua de sâmbătă, deoarece adevăratul sabat N.T. este Isus (Iisus) şi ziua de odihnă este ‚astăzi,’ adică ziua când ni se dezvăluie El, în mod personal, printr-o dovadă de putere, prin Duhul Sfânt.

 • 4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.”

 • Gen 2.2; Ex 20.1; Ex 31.17;

 • 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”

 • 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor,

 • Evr 3.19;

 • 7 El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”

 • Ps 95.7; Evr 3.7;

 • 8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.

 •  

 • 9 Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

 • 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. (Evrei 4 ; 4-10)

Problema este că Adventiştii nu  mai apucă  să vorbească  de nimic altceva decât de sabatul zilei a 7 a şi despre mâncarea cărnii de porc. Aceasta este toată procuparea lor. Isus (Iisus) a dat o altă Lege, care explică Legea celor zece porunci şi a spus : "Vă dau o poruncă nouă" Această poruncă conţine toată Legea morală a N.T. (Ioan 13; 34-35) Între V.T. şi N.T. există deosebiri fundamentale, deoarece este vorba despre două  'legăminte' diferite. Vechiul legământ şi asprimea lui Dumnezeu s-au dovedit a fi un dezastru total, deoarece Evreii nu doar că l-au respins pe Dumnezeu, în repetate rînduri, dar au sfârşit prin a îl răstigni. Copii şi-au ucis Tatăl deoarece nu au înţeles, cu adevărat, ceea ce dorea Tatăl de la ei şi mai ales metodele lui dure de petagogie. Dumnezeu a schimbat tactica lui petagogică şi acum ne arată "ce are în inimă" şi că asprimea lui este doar o faţetă a caracterului Său şi că ne iubeşte până la moarte.

N.T. reprezintă o ruptură dramatică, faţă de V.T., adică o falie, care a presupus moartea Fiului lui Dumnezeu. N.T. nu este o continuare lină a V.T., aşa cum greşit interpretează Adventiştii şi de asemenea trebuie menţionat că religia iudaică şi religia creştină sunt două religii foarte diferite, nu sunt o singură religie. Există o legătură între ele şi Isus (Iisus) era Evreu, dar există şi o ruptură fundamentală, generată de crucea lui Cristos. Văzută ca o singură religie, cum o văd Adventiştii, jertfa lui Isus (Iisus) devine inutilă. Este de ajuns deci, susţin Adventiştii de ziua a 7 a, să ne întoarcem la ţinerea sabatului şi la absistenţa de la carnea de porc şi totul este în regulă. Nu este însă de loc aşa deoarece Evreii ţineau cu stricteţe sabatul, chiar exagerat şi nici vorba să mănânce carne de porc, dar lucrul acesta nu i-a împiedicat să îl răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Acelaşi lucru fac astăzi Adventişii de ziua a 7 a, care în loc să vorbească despre relaţia personală, pe care trebuie să o avem cu Isus (Iisus) Cristos, vorbesc, la fel ca şi Evreii, numai despre sabat şi carnea de porc. Dovada se poate vedea dacă urmăriţi atent discuţiile de pe web-siturile lor. Adventiştii procedează la fel ca şi Evreii, dacă vorbeşti numai de Isus (Iisus) şi îl pui pe El în centrul discuţiei, unii dintre ei te numesc 'satanist,' aşa cum spuneau şi despre Isus (Iisus), atunci când El făcea minuni în mijlocul lor.

 • 24 Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”

 • Mat 9.34; Marc 3.22; Luc 11.15; (Matei 12; 24)

Nu contest că, in virtutea tradiţiei bine împământenite, pentru o lungă perioadă de timp, până la împăratul Constantin, unii Creştini, mai ales cei proveniţi dintre Evrei sau cei aflaţi sub influenţa învăţăturilor acestora, ţineau sâmbăta, ca şi zi de odihnă. Existau Creştini care "se tăiau împrejur," iar alţii nu mâncau carne de porc. Despărţirea dintre cele două religii s-a făcut treptat şi dureros. Pavel însă s-a plasat clar împotriva Creştinismului iudaizant şi a explicat cu lux de amănunte şi de ce. Pavel a folosit orice ocazie, pentru a vorbi oamenilor despre Isus (Iisus), s-a dus chiar printre greci şi a vorbit în Agora, forul unde ei se întâlneau şi discutau. Dacă a vorbit în Agora, însemna lucrul acesta că Pavel era grec? El ne spune că obişnuia să devină Evreu cu Evreii şi grec cu Grecii şi de asemenea barbar cu barbarii. El însă, ca şi religie, nu mai era Evreu, nu era nici Grec şi nici barbar. Pavel a devenit Creştin şi a explicat clar ce înseamna acest lucru. A fi Creştin înseamnă, pe scurt, să îţi pui toată nădejdea în Persoana lui Isus (Iisus), în relaţia personală, pe care o avem cu El şi să nu punem alte abstacole, în calea celor credincioşi.

Iată însă ce trebuie ţinut şi ce nu trebuie ţinut conform hotărârii adunării Bisericii din Ierusalim :

 • 5 Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.

 • Fapt 15.1;

 • 6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.

 • 7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă.

 • Fapt 10.20; Fapt 11.12;

 • 8 Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă.

 • 1Cron 28.9; Fapt 1.24; Fapt 10.44;

 • 9 N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă.

 • Rom 10.11; Fapt 10.15-43; 1Cor 1.2; 1Pet 1.22;

 • 10 Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta?

 • Mat 23.4; Gal 5.1;

 • 11 Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus (Iisus).” (Faptele Apostolilor 15; 5-11)

Prin Legea lui Moise se înţelege şi sabatul zilei a şaptea. Esenţa, spiritul Legii morale, nu a dispărut şi nu va dispare niciodată dar forma ei de exprimare şi simbolul sabatului zilei a 7 a s-a împlinit o dată cu venirea lui Isus (Iisus).

 • 17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

 • Rom 3.31; Rom 10.4; Gal 3.24;

 • 18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.

 • Luc 16.17;

 • 19 Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

 • Iac 2.10;

 • 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

 • Rom 9.31; Rom 10.3; (Matei 5; 17-20)

Isus (Iisus) a spus că atâta vreme cât nu va trece cerul şi pământul, nu va trece nici Legea, însă cu precizarea: înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Isus (Iisus) a venit să „împlinească” şi tot ceea ce trebuia să se întâmple, din punct de vedere spiritual s-a întâmplat sau s-a „împlinit.” Salvarea noastră s-a împlinit prin crucea lui Cristos.

 • 13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!

 • Fapt 12.17;

 • 14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele.

 • Fapt 15.7;

 • 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris:

 • 16 „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou:

 • Amos 9.11-12;

 • 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu

 • 18 zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.”

 • 19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu;

 • Fapt 15.28; 1Tes 1.9;

 • 20 ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.

 • Gen 35.2; Ex 20.3-23; Ezec 20.30; 1Cor 8.1; 1Cor 10.20-28; Apoc 2.14-20; 1Cor 6.9-18; Gal 5.19; Efes 5.3; Col 3.5; 1Tes 4.3; 1Pet 4.3; Gen 9.4; Lev 3.17; Deut 12.16-23;

 • 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”

 • Fapt 13.15-27; (Faptele Apostolilor 15 ; 13-21)

Legea, deci inclusiv ţinerea sabatului era de mult propovăduită, în sinagogile aflate în sinagogile dintre neamuri, deci repetarea ei nu mai avea nici un sens, cu atât mai mult cu cât ea nu mai trebuia ţinută.

 • 22 Atunci apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi.

 • 23 Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!

 • 24 Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea;

 • Fapt 15.1; Gal 2.4; Gal 5.12; Tit 1.10-11;

 • 25 noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel,

 • 26 oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus (Iisus) Hristos.

 • Fapt 13.50; Fapt 14.19; 1Cor 15.30; 2Cor 11.23-26;

 • 27 Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri.

 • 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,

 • 29 adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”

 • Fapt 15.20; Fapt 21.25; Apoc 2.14-20; Lev 17.14; (Faptele Apostolilor 15; 22-29)

În textul de mai sus este vorba atît despre “tăierea împrejur,” cât şi despre Lege. Isus (Iisus) a spus că Legea nu va trece până nu se vor întâmpla toate lucrurile, dar adunarea Bisericii din Ierusalim a considerat că o dată cu jertfa lui Isus (Iisus) pe cruce Legea s-a împlnit, în forma în care era propovăduită de Moise. Dacă sabatul zilei a 7 a ar fi trebuit cu adevărat ţinut oare nu ar fi precizat adunarea Bisericii din Ierusalim acest lucru, cu atât mai mult cu cât acesta era un obiect de dezbatere între Creştinii dintre neamuri ? Dacă ar trebui ţinut sabatul aş fi primul care să îl ţin, dar nu trebuie, acesta este doar un jug, pe care nici Evreii nu l-au putut purta. Dovada că nu l-au putut purta este tocmai faptul că l-au răstignit pe Isus (Iisus) şi din pricina sabatului.

Ce pot să spun însă este faptul că va venii o vreme când cei credincioşi vor trebui să iasă din Babilonul de religii, căci în interiorul acestuia adevărata credinţă va fi compromisă. Unul dintre manifestările semnului fiarei va putea să fie şi obligativitatea de a ţine duminica, dar va fi numai unul dintre ele, însă semnul lui Dumnezeu este de a avea dragostea lui Cristos şi mărturia Lui, care este Duhul prorociei. Ţinerea legii lui Cristos este precizată în Ioan 13; 34-35. Nu vor rezista decât aceia care fiind legaţi strâns de Cristos, prin Duhul Sfânt, vor primi tot timpul încurajarea şi puterea Sa. Numai prin puterea Sa vom rezista acelor vremuri, care se pregătesc pentru umanitate. Biserica Adventistă de ziua a 7 a s-a închis în sine, a devenit o instituţie rigidă şi îl neglijează pe Cristos şi puterea Duhului Sfânt, ca şi experienţă personală, a fiecărui Creştin. Adventiştii ştiu că nu trebuie să se închine la 'fiară' şi nu se vor închina, dar mesajul lor le foloseşte numai lor şi nu le foloseşte tuturor celor aleşi, din toate confesiunile creştine, tocmai pentru că mesajul  este legat de ţinerea zilei de sâmbăta, lucru pe care, în baza N.T. cei mai mulţi Creştini nu îl acceptă.

 Poruncile lui Dumnezeu sunt concretizate şi condensate toate în una singură şi aceasta este precizată în Ioan 13; 34-35 "Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." Toată Legea şi Prorocii din V.T. se cuprind în această Lege. Cristos a murit ca să ne arate ce înseamnă să practicăm Legea morală a lui Dumnezeu. Lumea a şi fost judecată şi toţi cei care au avut ocazia să creadă în numele Lui şi nu au făcut acest lucru sunt judecaţi, prin chiar acest lucru şi nu sunt judecaţi dacă au ţinut sau nu au ţinut sabatul în ziua de sâmbătă. Dacă ar fi după ţinerea Sabatului Evreii ar fi cei mai favorizaţi la judecată, dar nu este aşa. Cei mântuiţi sunt cei care şi-au pus nădejdea în Cristos, nu în sabatul zilei a 7 a. Da, cele două se contrazic între ele deoarece a ţine sabatul înseamnă a dobândi mântuirea prin fapte, dar justificarea înaintea lui Dumnezeu se face prin credinţă nu prin fapte. Aceasta este învăţătura N.T. Dacă credinţa nu te îndeamnă la ţinerea sabatului, acesta din urmă nu te îndeamnă la credinţă şi nu i-a îndemnat nici pe Evrei. Credinţa însă, prin însăşi natura ei, nu te îndeamnă la ţinerea sabatului, în mod necesar şi sunt foarte mulţi credincioşi, de exemplu Martin Luter, Jan Hus, Calvin,  a căror credinţă nu se poate pune la îndoială şi care nu i-a determinat să ţină sabatul zilei a 7 a.

 Foarte interesent! Este o probă de luptă doctrinală. Cine are dreptate? Pentru un începător, răspunsul este imposibil. Pentru un copil al lui Dumnezeu răspunsul este evident. Toate doctrinele creştine sunt parţiale şi textele biblice pot fi puse unul în contradicţie cu celălalt, deoarece Biblia nu conţine o singură doctrină, ci mai multe. Există mai multe posibilităţi de interpretare a textelor Bibliei dar există doar două categorii de Creştini: 1) Creştini "născuţi din nou" şi 2) Creştini 'lumeşti.' Care este diferenţa? Cine este născut din nou, nu are nevoiesă fie învăţat de oameni, deoarece este învăţat direct de Dumnezeu. Doctrinele noastre umane reflectă limitările noastre, dar Isus (Iisus) a murit pentru toţi copiii Lui. Cine sunt aceştia? Fiecare ştie pentru sine. Nu poţi tu să îmi conteşti calitatea de copil al lui Dumnezeu şi nu pot eu să ţi-o contest ţie. Fiecare dintre noi are convingerile sale proprii şi este o greşeală enormă să judecăm şi să condamnăm oamenii pentru convingerile lor religioase. În orice caz, Pavel a lăsat deschise ambele căi. Cine ţine o zi, pentru Domnul o ţine, ci nu ţine, pentru Domnul nu o ţine. Cum înţelegeţi acest verset? Eu înţeleg că ţinerea unei zile de odihnă sau neţinerea ei este la latitudinea convingerilor fiecărui Creştin. Avem dreptul să avem conştiinţă şi avem dreptul să avem convingeri. Nu este întodeauna nevoie să ne luăm după reţete fixe.

Ceea ce susţin în cartea mea "Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste - Creştinism spiritual şi religie instituţională" este faptul că fiecare doctrină creştină şi fiecare Biserică instituţională cred că ele au dreptate şi că toate celelalte sunt greşite. Acest lucru se întâmplă deoarece, aşa cum ne informează apostolul Pavel în 1 Corinteni cap. 13 cu 9, cunoaştem în parte şi prorocim în parte. Unde este textul biblic, pe care ne putem baza, în pretenţia noastră că este posibil să cunoaştem, fără greşeală, înţelesul complet al Bibliei? Pe ce temei biblic credem că noi şi numai noi avem dreptate şi că o altă interpretare a textelor este exclusă? Întrucât eu nu am descoperit un astfel de temei biblic îi dau perfectă dreptate lui Pavel care lasă ţinerea sabatului la latitudinea conştiinţei fiecăruia dintre noi. Eu cred că nu trebuie ţinut sabatul evreiesc, cu temeiuri biblice, dar nu îi critic şi nu îi judec, pe cei  care ţin sabatul în zilele de sâmbătă, respect propriile lor convingeri. Ca să ne schimbăm convingerile unii altora este un lucru extrem de greu, dacă noi deja am meditat la acest subiect. Pe de altă parte, toate doctrinele, absolut toate, conţin inconsecvenţe, în raport cu Biblia şi lucrul acesta se poate dovedi.

Adevărata doctrină creştină, aceea care este proprie adevăratei Biserici a lui Dumnezeu este relativitatea tuturor doctrinelor Bisericilor instituţionale şi tuturor părerilor umane şi menţinerea  dragostei de natură divină, ca valoare supremă a Creştinismului. Numai dacă ne iubim unii pe alţii, cum ne-a iubit Cristos, putem spune că suntem ucenicii Lui. (Ioan 13; 34-35) Dacă cineva se străduieşte să creadă că părerile sale sunt infailibile, adică fără greşeală, a intrat deja în aceaşi categorie cu Papalitatea, este sub semnul fiarei 666. Nimeni nu este infailibili şi cine crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască, text al lui Pavel. Cine se poate mândri că el sau ea înţelege şi poate cuprinde cu mintea infinitul? Dumnezeu reprezintă dimensiunea infinită a realităţii. Este bine să nu scăpăm din vedere acest lucru. Încercaţi să vă gândiţi voi înşivă la conceptul de infinit, la realitatea acestuia. În felul acesta veţi înţelege mai bine despre ce vorbim. Dumnezeu este mult, infinit de mult, mai mare decât Biblia. Aceasta din urmă este doar un indicator, unul destul de fragil, către Dumnezeu.

Există doar două variante viabile. 1) A ţine o zi de odihnă şi 2) A nu ţine nici o zi de odihnă. Dacă ţi o zi de odihnă, atunci da sâmbăta este, ziua de odihnă ţinută de Evrei şi duminica este ziua învierii lui Isus (Iisus), adică ziua Domnului. Dacă însă consideri că sabatul V.T. s-a împlinit, în mod metaforic, în Persoana lui Isus (Iisus), aşa cum susţine, în modul cel mai clar, Pavel, atunci nu ţi nici sâmbăta şi nici duminica. Dragostea este împlinirea Legii. Nimeni, absolut nimeni nu ne poate convinge să devenim Adventişti de ziua a 7 a, dacă Isus (Iisus), care locuieşte în noi, nu ne convinge. De ce nu a cerut adunarea din Ierusalim primilor Creştini să ţină sabatul V.T.? Le-a spus să se ferească doar de pângăririle idolilor, de curvie şi de animale sugrumate. (Faptele Apostolilor 15; 20) De ce nu le-au cerut însă Creştinilor dintre neamuri, care nu ţineau în mod obişnuit sabatul, să ţină, pe lângă cele trei pe care le-au menţionat şi sabatul, ştiut fiind că marea lor majoritate nu intrau în sinagogile evreieşti ? Dacă ţinerea sabatului în ziua a 7 a din săptămână este cu adevărat centrală pentru credinţa creştină, eu sunt convins că adunarea din Ierusalim ar fi făcut o referire expresă la acest lucru. Faptul că exista între neamuri sinagogi evreieşti, remarcat de Iocov, nu înseamnă nicidecum că cei care deveniseră Creştini trebuiau să meargă în acele sinagogi şi să înveţe regulile credinţei iudaice, inclusiv ţinerea sabatului zilei a 7 a, pe care să le completeze cu alte norme, impuse de credinţa creştină. Iacov a spus, pur şi simplu c ăcine doreşte să cunoască religia iudaică o poate face în sinagogile evreieşti, dar pentru Creştini, alte reguli decât cele recomandate de adunarea din Ierusalim nu erau necesare.   

Adventiştii încearcă să pună pe umerii Creştinilor un jug ne necesar şi îi îndepărtează astfel de Dumnezeu. Cui trebuie acordat mai mult credit? Trebuie să credem mai mult pe Elen G. White sau pe apostolul Iacov şi toţi ceilalţi ucenici, care l-au cunoscut pe Isus (Iisus) în mod personal? Pentru cine acordă mai mult credit apostolilor, decât lui Elen G.White, aceast lucru nu cred că li se poate imputa. Să nu uităm că Iacov a fost cel mai iudaizant dintre ucenicii lui Isus (Iisus) şi totuşi el nu a pomenit nimic de obligaţia de a ţine sabatul zilei a şaptea. Concepţia Adventiştilor de ziua a şaptea se bazează pe o construcţie speculativă doctrinală, în care lasă la o parte complet, scrierile apostolului Pavel. Rămăşiţa celor credincioşi, adică sfinţii, este formată din toţi aceia care păzesc porunca lui Isus (Iisus), adică dragostea care se jertfeşte, prin lepădarea de sine şi care fac acest lucru având aceaşi credinţă, ca şi Isus (Iisus). (Ioan 13; 34-35)   Ei nu se vor închina 'fiarei,' deoarece vor ieşi din toate instituţiile bisericeşti, care încercă să impună Creştinilor ce trebuie ca aceştia să creadă, doctrinele lor. (Apocalipsa lui Ioan 18; 4) Papalitatea şi toate bisericile instituţionale, inclusiv cea Adventistă de ziua a 7 a, duc un război cu sfinţii, pentru a îi supune pe aceştia regulilor lor şi a îi separa, în acest mod, de Cristos. Singura garanţie, pe care o avem, de a nu ne închina 'fiarei' este să fim într-o relaţie personală strânsă cu Persoana lui Cristos.

Aşa vrea să detaliez un pic un aspect. „Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să îl ispitească i-a pus următoarea întrebare: „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” „Isus (Iisus) i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”„Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii,” (Matei 22; 35-40) Ce însemnă expresia „se cuprinde?” Aceasta însemnă că în dragoste sunt incluse, că sunt implicate, că sunt conţinute în mod implicit şi nu, în mod necesarmente explicit toate cele zeci porunci. Cu alte cuvinte, porunca sabatului zilei a 7 a se cuprinde, este inclusă, în mod implicit, în porunca dragostei de natură divină, pe care Dumnezeu o toarnă, în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. (Romani 5; 5) De ce îl consideră Adventiştii de ziua a 7 a mincinos pe Isus (Iisus) Cristos? Cuvintele sale sunt extrem de clare. În Coloseni este scris clar : „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos.” (Coloseni 2 ; 16-17) De unde temeiul Adventiştilor de a îi judeca pe cei care nu ţin sabatul zilei a şaptea şi chiar de a îi condamna ca satanici ? Tot Pavel spune: "Voi ţineţi zile, luni, vremi şi ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.” (Galateni 4; 10-11)  În alt loc, apostolul Pavel ne spune foarte clar:  „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii : căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.” (Romani 13 ; 8)

Vă invit să vizitaţi website-ul www.bisericaspiritualaunica.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Reforma din zilele noastre

      

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

Biserica

      

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

      

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Adunările creștine

   

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Botezul în apă și nașterea din nou

      

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Cercetați Scripturile

      

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Credința personală

      

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Doctrine și cunoaștere

      

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

      

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Imperialismul spiritual

      

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Jertfa lui Isus (Iisus)

      

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor

      

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Natura lui Dumnezeu

      

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă,...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Pescar de oameni

      

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

      

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Religia rlui Isus (Iisus)

      

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Revelația generală și revelația personală

      

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Rugăciunea este o experiență personală

      

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Voia lui Dumnezeu

      

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

      

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Cea mai mare poruncă

      

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Dumnezeu și omul

      

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu

      

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

      

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală, ...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Păcatul mândriei

      

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Programe de adorație la comandă

      

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

      

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru....

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Botezul în apă

      

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Credința creștină și credulitatea

      

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dialog cu un baptist

      

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos? ....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dogmele și doctrinele religioase

      

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dragostea de Dumnezeu

      

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Legea și harul

      

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Pocăința din dragoste

      

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu ....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Răspuns la mesajul unui papă

      

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)

      

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Judecata viitoare

      

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Copil al lui Dumnezeu

      

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

      

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Creștinismul

      

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Trupul lui Hristos

      

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala...

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

  

   

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Un nou răspuns către pastor

  

   

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

  

   Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Comunitatile crestine

  

   Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați....

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

  

   Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

  

   Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

  

   

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție ...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

Raspuns la mesajul unui pastor

  

   

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), ...

...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Numai Dumnezeu iarta pacatele

  

   

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biblia și inspirația divină

  

   Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biserica și sfințenia

  

   Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate....

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cine poartă semnul fiarei 666

  

   Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

  

   Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă., ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre esenţa credinţei creştine

  

   Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Iesirea din Babilon

  

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

  

    Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Infailibilitatea Bibliei

  

    Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Instituție bisericească și comunitate creștină

  

    Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Icoane adevărate şi icoane false

  

    Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

  

    Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori,

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

  

    Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

  

    Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Biblia și Isus (Iisus)

  

    N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Dumnezeu este dragoste

  

    Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

  

    Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Instituția Bisericii

  

    Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

 

uploaded: 12. 04 2013

read more

 

De asemenea este scris

  

    Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

  

    În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Comerțul cu suflete

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

  

    În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Să nu părăsiți adunările voastre

  

    Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

  

    Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

  

    În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei:

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

  

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor....

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

  

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni. . ...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită . ...

 

uploaded: 08. 03 201

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

 

   Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. ...

 

uploaded: 08..3 2013

read more

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. ...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat,...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Dragostea este împlinirea Legii

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

 

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

 

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

 

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Război cu Isus (Iisus)

 

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) ne mântuieşte

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

 

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Naşterea din nou

 

       Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

 

       Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

 

       Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

 

       Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creştină

 

     În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători,...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El....

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creaţiei

 

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie. ...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism

 

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

 

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat şi semnificaţia sa

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 şi miezul doctrinei lor

 

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus) 

 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara şi "curva" cea mare

 

Când va reveni pe norii cerului, în glorie şi slavă, împreună cu sfinţii îngeri, Isus (Iisus) va răpi la cer pe toţi cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creştină la care aceştia vor fi aparţinând. Isus (Iisus) nu îi va întreba dacă au fost Ortodocşi, Romano sau Greco Catolici, Reformaţi, Protestanţi sau Neo-protestanţi...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Argumente şi tradiţie

 

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" şi numai Româncele şi Rusoaicele  practică corect Creştinismul?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Inconsecvenţă şi ipocrizie

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Despre locul şi rolul femeilor creştine

 

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc şi deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deşi sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Spiritele nu au gen

 

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creştine, unele pentru bărbaţi şi altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcţiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel şi că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ţinând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

Dublu standard

 

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiţi, ci prin credinţă, atunci când este vorba despre femei, se răzgândeşte şi orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar şi acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Principiul fundamental al Creştinismului

 

Biblia este mai greu de înţeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus (Iisus). (Galateni 3; 27-28)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă

 

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

 Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism

 

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus (Iisus) şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Relaţia personală cu Dumnezeu

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

 

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti

 

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

 

uploaded: 19.11 2012

read more

 

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) şi nu Petru

 

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) şi nu Petru...

 

uploaded: 15.11 2012

read more

 

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) şi ce a spus El în realitate

 

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus (Iisus), exact aşa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane şi nu se luau notiţe. Se susţine teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

 

uploaded: 09.11 2012

read more

 

Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)

 

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti. Ce sunt instituţiile bisericeşti se poate vedea bine în cartea pe care o găsiţi pe websitul www.bisericaspiritualaunica.com...

 

uploaded: 03.11 2012

read more

 

Isus (Iisus) şi instituţiile bisericeşti

 

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus (Iisus) a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus (Iisus) a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ...

 

uploaded: 26.10 2012

read more

 

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională

 

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice....

 

uploaded: 15.10 2012

read more

 

Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti?

 

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

 

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti şi noi

 

Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească...

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

 

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti....

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine

 

  Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent...

 

uploaded: 25.09 2012

read more

 

 

Isus (Iisus) şi religia organizată

 

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

 

uploaded: 16.08 2012

read more

 

 

Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei

 

Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

 

uploaded: 04.08 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament - continuare

 

Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament

 

   "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu...

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România?

 

   Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. ....

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

Intoleranţa religioasă în Creştinism

 

   Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri ....

 

uploaded: 20.06 2012

read more

 

Cine poate să nu mai păcătuiască?

 

   Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

 

uploaded: 01.06 2012

read more

 

 

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

 

   Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică....

 

uploaded: 22.05 2012

read more

 

 

Întoarcerea la Cristos

 

   Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe...

 

uploaded: 18.05 2012

read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti

 

   Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

 

uploaded: 12.05 2012

read more

 

Despre ce asemănare şi ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică şi Biserica Adventistă

 

     Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

 

uploaded: 08.05 2012

read more

 

 

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă

 

      În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii...

 

uploaded: 06.05 2012

read more

 

Mântuirea prin credinţă şi dragoste

 

      Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră...

 

uploaded: 23.02 2012

read more

 

O nouă reformă a Creştinismului

 

      Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 18.02 2012

read more

 

 

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale

 

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

 

uploaded: 16.02 2012

read more

 

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

 

      Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

 

uploaded: 15.02 2012

read more

 

Unde se duc fraţii noştri? 

 

    Aceasta este o întrebare ne pusă, în mod frecvent. Credem că suntem pe drumul cel bun deoarece aparţinem de o denominaţiune Neo-protestantă şi dacă alţii nu sunt în aceeaşi barcă cu noi, cu atât mai rău pentru ei. Dacă ar fi dorit, ar fi părăsit şi ei, aşa cum am făcut noi, instituţia bisericească, în care s-au născut şi ni s-ar fi alăturat nouă devenind astfel ‚pocăiţi’ şi dobândind şansa vieţii veşnice...

 

uploaded: 05.02 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

 

    În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...

 

uploaded: 03.02 2012